Νομοθεσία - Νέα

Διαδικασία ελέγχου ανυψωτικών

Για την διενέργεια των ελέγχων ανυψωτικών χρειάζονται από την πλευρά του πελάτη για κάθε ελεγχόμενο σύστημα τα ακόλουθα:

 • Εγχειρίδιο λειτουργίας.
 • Βιβλίο συντήρησης και Επισκευών.
 • Προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (εάν υπάρχει).
 • Διαθέσιμος χειριστής του ελεγχόμενου συστήματος.
 • Λειτουργικός έλεγχος χωρίς φορτίο και με φορτίο ανάλογα με τον τύπο του ελέγχου.

  Η επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

 • Έλεγχος εντύπων (Μελέτη - Σχεδιαγράμματα, Πιστοποιητικά (Δήλωση CE, Εξαρτήματα, Υλικά), Εγχειρίδιο λειτουργίας, Βιβλίο συντήρησης και ελέγχων).
 • Σήμανση (Πινακίδιο στοιχείων ανυψωτικού, Ένδειξη ανυψωτικής ικανότητας, Προειδοποιητικές σημάνσεις - Μέτρα Ασφαλείας).
 • Δομικά στοιχεία και μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, χειριστήρια, γειώσεις - μονώσεις.
 • Εξοπλισμός χειρισμού φορτίου.
 • Προστασία οδηγού.
 • Δοκιμές ανύψωσης φορτίου (Στατική δοκιμή, Δυναμική δοκιμή, Έλεγχος μηχανισμού υπέρβαρου, Δοκιμή ευστάθειας εφόσον είναι απαραίτητη).

  Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας εκδίδεται κατόπιν ελέγχου του μηχανήματος από αρμόδιο επιθεωρητή και εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1186/Β/25-08-03.

  Στην περίπτωση που υπάρξουν ευρήματα - αποκλίσεις από τη νομοθεσία εκδίδεται έκθεση ελέγχου στην οποία τεκμηριώνονται όλα τα ευρήματα της επιθεώρησης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών από τον πελάτη, πραγματοποιείται επανέλεγχος του μηχανήματος και έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας.

  Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποιεί την καταλληλότητα του ανυψωτικού μηχανήματος για ασφαλή χρήση με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή για την συντήρηση - χειρισμό του.

  Στην InspecTech μπορούμε, παρουσιάζοντας μας τη έκθεση ελέγχου, να προβούμε σε όλες τις διορθωτικές ενέργειες ώστε όταν πραγματοποιηθεί ο επανέλεγχος του μηχανήματος να είναι ικανό για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητα.

 

Κήπων 18, Περιστέρι,

ΤΚ 12137

gallerylink.jpg