Νομοθεσία - Νέα

Σήμανση CE - Διατάξεις ασφαλείας - Τεχνικός Φάκελος Γερανογέφυρας

Η λειτουργία Γερανογεφυρών απαιτεί βάσει Νομοθεσίας την τήρηση κάποιων κανόνων:

Α) Βάσει του Π.Δ. 57 (ΦΕΚ 97/25-6-2010), οι Γερανογέφυρες μετά το 1993 πρέπει να διαθέτουν ΣΗΜΑΝΣΗ CE και ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ο οποίος περιλαμβάνει Δήλωση Συμμόρφωσης, Περιγραφή Μηχανήματος, Σχέδια, Οδηγίες Χρήσης. Εάν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, ο ιδιοκτήτης της γερανογέφυρας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλισή τους υπογράφοντας ο ίδιος τη Δήλωση Συμμόρφωσης.
 
Β) Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 15085/593/20-8-03 (ΦΕΚ1186Β’/25-8-03) "Κανονισμός ελέγχων  ανυψωτικών μηχανημάτων" ισχύουν τα εξής:

 1.  Οι Γερανογέφυρες υπόκεινται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο:
  σε Αρχικό έλεγχο (τύπος ΑΑ) για την εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος
  σε Περιοδικό επανέλεγχο (τύπος Α/πλήρης έλεγχος και τύπος Β/μερικός έλεγχος).

   Οι έλεγχοι γίνονται από διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συντάσσεται αναλυτική έκθεση με τους διενεργούμενους ελέγχους ή/και δοκιμές και εκδίδεται Πιστοποιητικό ελέγχου.
   
 2.  Οι Γερανογέφυρες που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, πρέπει να πιστοποιηθούν βάσει τύπου ΑΑ δηλαδή να διαθέτουν μελέτη.

 3.  Οι Γερανογέφυρες πρέπει να συνοδεύονται από βιβλίο συντήρησης και ελέγχων στο οποίο αναγράφονται οι εκάστοτε βλάβες και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

 4.  Τα ανυψωτικά μηχανήματα φορτίου χρήσης άνω των 1000 κιλών πρέπει να είναι εξοπλισμένα με διατάξεις ασφαλείας (κόφτης υπερφόρτωσης βαρούλκου, τερματοδιακόπτης φορείου και πορείας γερανογέφυρας, φάρος με σειρήνα, stop, ασφαλείας στο χειριστήριο).

  Η Inspec Tech είναι σε θέση να οργανώσει όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα για την συμμόρφωση των Γερανογεφυρών στην κείμενη νομοθεσία, αναλυτικά ως κάτωθι.

1) Προμήθεια και εγκατάσταση Διατάξεων Ασφαλείας και λοιπών εξαρτημάτων / εργασιών για την προετοιμασία της γέφυρας για πιστοποίηση.
2) Δημιουργία Βιβλίου Συντήρησης και Ελέγχου της Γερανογέφυρας.
3) Οργάνωση και παράδοση Τεχνικού Φακέλου Γερανογέφυρας. Επικόλληση σήμανσης CE.

Κήπων 18, Περιστέρι,

ΤΚ 12137

gallerylink.jpg