Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

  Η InspecTech αναλαμβάνει την προετοιμασία για την πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα κάθε λογής ανυψωτικών μηχανημάτων, ώστε αυτές να πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτεί η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  Στην InspecTech επισκευάζουμε, τροποποιούμε και εξελίσσουμε όλες τις ανυψωτικές διατάξεις με όφελος για εσάς την ασφάλεια, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και τον μεγάλο χρόνο ζωής του μηχανήματος.

Διαδικασία Ελέγχου

  Για την διενέργεια των ελέγχων ανυψωτικών χρειάζονται από την πλευρά του πελάτη για κάθε ελεγχόμενο σύστημα τα ακόλουθα:

 • Εγχειρίδιο λειτουργίας.
 • Βιβλίο συντήρησης και Επισκευών.
 • Προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (εάν υπάρχει).
 • Διαθέσιμος χειριστής του ελεγχόμενου συστήματος.
 • Λειτουργικός έλεγχος χωρίς φορτίο και με φορτίο ανάλογα με τον τύπο του ελέγχου.

   Η επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

 • Έλεγχος εντύπων (Μελέτη - Σχεδιαγράμματα, Πιστοποιητικά (Δήλωση CE, Εξαρτήματα, Υλικά), Εγχειρίδιο λειτουργίας, Βιβλίο συντήρησης και ελέγχων).
 • Σήμανση (Πινακίδιο στοιχείων ανυψωτικού, Ένδειξη ανυψωτικής ικανότητας, Προειδοποιητικές σημάνσεις - Μέτρα Ασφαλείας).
 • Δομικά στοιχεία και μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, χειριστήρια, γειώσεις - μονώσεις.
 • Εξοπλισμός χειρισμού φορτίου.
 • Προστασία οδηγού.
 • Δοκιμές ανύψωσης φορτίου (Στατική δοκιμή, Δυναμική δοκιμή, Έλεγχος μηχανισμού υπέρβαρου, Δοκιμή ευστάθειας εφόσον είναι απαραίτητη).

   Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας εκδίδεται κατόπιν ελέγχου του μηχανήματος από αρμόδιο επιθεωρητή και εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1186/Β/25-08-03.

   Στην περίπτωση που υπάρξουν ευρήματα - αποκλίσεις από τη νομοθεσία εκδίδεται έκθεση ελέγχου στην οποία τεκμηριώνονται όλα τα ευρήματα της επιθεώρησης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών από τον πελάτη, πραγματοποιείται επανέλεγχος του μηχανήματος και έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποιεί την καταλληλότητα του ανυψωτικού μηχανήματος για ασφαλή χρήση με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή για την συντήρηση - χειρισμό του.

   Στην InspecTech μπορούμε, παρουσιάζοντας μας τη έκθεση ελέγχου, να προβούμε σε όλες τις διορθωτικές ενέργειες ώστε όταν πραγματοποιηθεί ο επανέλεγχος του μηχανήματος να είναι ικανό για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητα.

Σήμανση CE - Διατάξεις ασφαλείας - Τεχνικός Φάκελος Γερανογέφυρας

Η λειτουργία Γερανογεφυρών απαιτεί βάσει Νομοθεσίας την τήρηση κάποιων κανόνων:

Α) Βάσει του Π.Δ. 57 (ΦΕΚ 97/25-6-2010), οι Γερανογέφυρες μετά το 1993 πρέπει να διαθέτουν ΣΗΜΑΝΣΗ CE και ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ο οποίος περιλαμβάνει Δήλωση Συμμόρφωσης, Περιγραφή Μηχανήματος, Σχέδια, Οδηγίες Χρήσης. Εάν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, ο ιδιοκτήτης της γερανογέφυρας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλισή τους υπογράφοντας ο ίδιος τη Δήλωση Συμμόρφωσης.

Β) Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 15085/593/20-8-03 (ΦΕΚ1186Β’/25-8-03) "Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων" ισχύουν τα εξής:

 1. Οι Γερανογέφυρες υπόκεινται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο:
  σε Αρχικό έλεγχο (τύπος ΑΑ) για την εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος
  σε Περιοδικό επανέλεγχο (τύπος Α/πλήρης έλεγχος και τύπος Β/μερικός έλεγχος).

  Οι έλεγχοι γίνονται από διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συντάσσεται αναλυτική έκθεση με τους διενεργούμενους ελέγχους ή/και δοκιμές και εκδίδεται Πιστοποιητικό ελέγχου.

 2. Οι Γερανογέφυρες που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, πρέπει να πιστοποιηθούν βάσει τύπου ΑΑ δηλαδή να διαθέτουν μελέτη.

 3. Οι Γερανογέφυρες πρέπει να συνοδεύονται από βιβλίο συντήρησης και ελέγχων στο οποίο αναγράφονται οι εκάστοτε βλάβες και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

 4. Τα ανυψωτικά μηχανήματα φορτίου χρήσης άνω των 1000 κιλών πρέπει να είναι εξοπλισμένα με διατάξεις ασφαλείας (κόφτης υπερφόρτωσης βαρούλκου, τερματοδιακόπτης φορείου και πορείας γερανογέφυρας, φάρος με σειρήνα, stop, ασφαλείας στο χειριστήριο).

   Η Inspec Tech είναι σε θέση να οργανώσει όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα για την συμμόρφωση των Γερανογεφυρών στην κείμενη νομοθεσία, αναλυτικά ως κάτωθι.

1) Προμήθεια και εγκατάσταση Διατάξεων Ασφαλείας και λοιπών εξαρτημάτων / εργασιών για την προετοιμασία της γέφυρας για πιστοποίηση.
2) Δημιουργία Βιβλίου Συντήρησης και Ελέγχου της Γερανογέφυρας.
3) Οργάνωση και παράδοση Τεχνικού Φακέλου Γερανογέφυρας. Επικόλληση σήμανσης CE.

Κήπων 18, Περιστέρι,

ΤΚ 12137

gallerylink.jpg